கொரோனா வைரஸ் உடன் போராட, இலங்கை இப்போதே செயற்பட வேண்டும்

பேரலையொன்று வருகின்றது. நாம் தப்பிக்க தயாராக வேண்டிய தருணமிது

Image for post
Image for post
Image via South China Morning Post

2 நோயாளர்கள்.. இல்லையில்லை 5 நோயாளர்கள்..

Image for post
Image for post

இப்போதே நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

Image for post
Image for post
வெள்ளம் வருமுன் அணைகட்டுவது நல்லது

என்ன செய்ய வேண்டும் ?

கடற்கரையில் இருந்து அப்பால் விலகிச் செல்லுங்கள்

மீண்டெழ தயாராகுதல்

மீண்டெழுதல்

அடுத்து என்ன?

Written by

A writer living in Colombo, Sri Lanka. He/him. indi@indi.ca. Videos: tiny.cc/indication. Patreon: patreon.com/indication

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store